Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-03-19 北角 城市花園 第02座 18 G 883 13.900 @15742 詳情 最近放盤
  2019-03-19 北角 城市花園 第02座 12 A 15.000 詳情 最近放盤
  2019-03-19 北角 電氣道133-139號 6 A 12.000 詳情 最近放盤
  2019-03-19 北角 海新大廈 3 D 5.100 詳情 最近放盤
  2019-03-18 北角 城市花園 第10座 25 A 1168 19.000 @16267 詳情 最近放盤
  2019-03-18 北角 友福園 2 B 6.080 詳情 最近放盤
  2019-03-18 北角 民眾大廈 2 C 8.680 詳情 最近放盤
  2019-03-18 北角 百福花園 百祥閣 H座 3 G 640 7.500 @11719 詳情 最近放盤
  2019-03-18 北角 明威大廈 10 A 627 7.280 @11611 詳情 最近放盤
  2019-03-18 北角 君譽峰 22 N 7.340 詳情 最近放盤
  2019-03-18 北角 形品 5 A 446 7.100 @15919 詳情 最近放盤
  2019-03-15 北角 景興閣 21 A 706 8.000 @11331 詳情 最近放盤
  2019-03-15 北角 東發大廈 A座 7 2 5.930 詳情 最近放盤
  2019-03-15 北角 天順樓 19 B 489 6.300 @12883 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 健威花園 D座 15 3 514 7.500 @14591 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 康威大廈 22 H 383 5.050 @13185 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 11 C 530 6.468 @12204 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 和富中心 第14座 9 A 1193 16.000 @13412 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 丹拿花園 第04座 26 C 663 10.000 @15083 詳情 最近放盤
  2019-03-14 北角 怡新洋樓 18 B 450 5.650 @12556 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.