Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-05-20 北角 新達大廈 11 B 461 5.300 @11497 詳情 最近放盤
  2019-05-20 北角 渣華道98號 7 B 477 7.150 @14990 詳情 最近放盤
  2019-05-20 北角 維峰 27 E 12.600 詳情 最近放盤
  2019-05-20 北角 城市花園 10 F 896 13.450 @15011 詳情 最近放盤
  2019-05-20 北角 公主大廈 8 3 5.450 詳情 最近放盤
  2019-05-17 北角 金山閣 14 A 340 4.320 @12706 詳情 最近放盤
  2019-05-17 北角 柏傲山 第06座 21 A 39.800 詳情 最近放盤
  2019-05-17 北角 海璇 第01B期 第05A座 6 F 10.508 詳情 最近放盤
  2019-05-17 北角 銀輝大廈 3 B 427 5.800 @13583 詳情 最近放盤
  2019-05-17 北角 光超台 A座 15 1 701 9.700 @13837 詳情 最近放盤
  2019-05-17 北角 僑興大廈 7 F 7.500 詳情 最近放盤
  2019-05-17 北角 康澤花園 B座 11 4 507 7.200 @14201 詳情 最近放盤
  2019-05-17 北角 海和苑 17 B 7.590 詳情 最近放盤
  2019-05-17 北角 利都樓 17 D 6.380 詳情 最近放盤
  2019-05-16 北角 和富中心 第10座 7 B 1537 25.200 @16396 詳情 最近放盤
  2019-05-16 北角 君譽峰 8 H 9.183 詳情 最近放盤
  2019-05-16 北角 明月大廈 16 D 290 4.100 @14138 詳情 最近放盤
  2019-05-16 北角 維峰浚匯 18 F 7.306 詳情 最近放盤
  2019-05-16 北角 維峰 27 E 12.600 詳情 最近放盤
  2019-05-16 北角 新都城大廈 C座 (24-37室) 17 26 5.600 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.