Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2018-12-13 北角 富利來大廈 B座 14 4 333 3.950 @11862 詳情 最近放盤
  2018-12-13 北角 僑冠大廈 B座 13 6 6.100 詳情 最近放盤
  2018-12-13 北角 馬寶閣 2 B 440 5.550 @12614 詳情 最近放盤
  2018-12-13 北角 丹桂閣 12 C 7.639 詳情 最近放盤
  2018-12-10 北角 銀都洋樓 13 A 11.050 詳情 最近放盤
  2018-12-10 北角 樂嘉中心 第01座 20 B 911 9.620 @10560 詳情 最近放盤
  2018-12-10 北角 兆寶大廈 6 A 4.500 詳情 最近放盤
  2018-12-07 北角 繼園街62號 4 28.336 詳情 最近放盤
  2018-12-07 北角 繼園街62號 3 35.000 詳情 最近放盤
  2018-12-07 北角 城市花園 第12座 7 B 907 16.000 @17641 詳情 最近放盤
  2018-12-07 北角 城市花園 第12座 4 C 870 10.250 @11782 詳情 最近放盤
  2018-12-07 北角 發昌樓 7 A 3.800 詳情 最近放盤
  2018-12-07 北角 海新大廈 7 D 477 5.000 @10482 詳情 最近放盤
  2018-12-06 北角 豪廷峰 第01座 35 D 1852 32.500 @17549 詳情 最近放盤
  2018-12-06 北角 文瀾樓 2 B 3.000 詳情 最近放盤
  2018-12-06 北角 文瀾樓 2 C 3.000 詳情 最近放盤
  2018-12-06 北角 文瀾樓 2 D 4.000 詳情 最近放盤
  2018-12-06 北角 文瀾樓 2 A 3.500 詳情 最近放盤
  2018-12-05 北角 英皇道469-471號 6 469 8.300 詳情 最近放盤
  2018-12-05 北角 城市花園 第02座 20 F 896 10.000 @11161 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Hing Cheong Realty Agency Co. All Right Reserved.